Politiskt valdokument 2022 – 2026 för Moderaterna i Kungsör
Förskola, Skola, Kultur, Fritid, Miljö, Boende, Arbete Vård och Omsorg.
Detta dokument skall ses som en plattform för en rättvis och ansvarsfull Moderat politik där Kungsörs kommuninvånare är kunder.
POLITISKT VALPROGRAM FÖR MODERATERNA I KUNGSÖR 2022 - 2026

POLITISKT VALPROGRAM FÖR MODERATERNA I KUNGSÖR 2022 -
Sammanfattning, utmaningar att arbeta med efter valet:
Minskad skattekraft
Hög arbetslöshet bland nyanlända
Stigande lönekostnader i kommunens verksamheter
Hög personalomsättning
Höga sjuktal
Ökande andel äldre befolkning
Svaga skolresultat
Effektiva verksamheter
Fritidsaktiviteter

INLEDNING
Som politiker arbetar man med väljarnas förtroende. Moderat politik bygger på liberala och konservativa idéer och vi tror på en stor personlig frihet under ansvar. Vi Moderater vill arbeta för ett växande välstånd i kommunen. Vi arbetar för ökad tillväxt som ger förutsättningar för att få fler att flytta till Kungsör. Tillväxt är en förutsättning för att Kungör ska överleva som egen kommun.
Ett aktivt och öppet företagsklimat ska skapas genom ett samarbete med befintliga företag och en näringspolitik där nya etableringar verkar för kommunens framtida utveckling.

Vi Moderater vill eftersträva en stor öppenhet i kommunen och dess bolag. Medborgarna i Kungsör skall känna till vad som sker i kommunen och att de kan påverka beslut, främst genom sina politiker, innan de fattas. Vi verkar också för att tagna beslut efterlevs.
Kungsör ska vara en ekonomiskt stark kommun och ha en ekonomi i balans, med låga skulder och en ekonomisk strategi som löper flera år framåt. För att klara framtidens krav på omsorg och utbildning krävs tydliga prioriteringar i kommunens ekonomi. Vi är beredda att ställa rationaliseringskrav på samtliga verksamheter. Det ska vara rimliga avkastningskrav på kommunala bolag och återhållsamhet inom alla verksamheter som inte tillhör vårt gemensamma grundläggande ansvar. Skattebetalarnas medel måste användas med respekt.
I en Moderat kommun ska verksamheter inte bedrivas som kan utföras bättre av privata utförare. Resurserna ska läggas på den kärnverksamhet som är lagstadgad, så som infrastruktur, skola, vård och omsorg. Kommunen ska om möjligt utsätta egna verksamheter och arbeten för konkurrens.

Det är viktigt att hela kommunen utvecklas positivt, ett steg framåt är entimmestrafik på Svealandsbanan till Stockholm/Uppsala. Vi kommer att arbeta för att få till en rundturstrafik i tätorten för att öka nåbarheten i kommunen. Vi kommer också arbeta för att förbättra tillgängligheten i Valskog med en förbättrad kollektivtrafik och samtidigt kommer vi envist att fortsätta arbeta för tågstopp i Valskog. Vi Moderater vill verka för att det startas en tågförbindelse som går runt inre Mälaren och angör Kungsör-Eskilstuna-Kvicksund-Västerås-Kolbäck-Köping-Valskog-Arboga.
Vi Moderater ser det som viktigt att samarbeta med andra kommuner i olika former, inte bara inom KAK. Samtidigt ska vi ha modet att avbryta samarbeten som inte är till gagn för verksamheterna.
Vi ska aktivt arbeta för att väg 250 förblir en mitträckesfri väg på den i stort sett olycksfria delen mellan Kungsör och Köping, utan att Trafikverket i stället prioriterar den hårt olycksdrabbade väg 56 mot Katrineholm.
Vi kommer att arbeta för en bemannad polisstation och med närvarande polis dygnet runt i kommunen.

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET
Vi Moderater vill arbeta för en centraliserad administration vilket leder till enklare nåbarhet till kommunala tjänster med mindre byråkrati och lägre kostnader.
Vi ska ha kompetenta chefer i alla led, därför vill vi vidareutbilda ledare så de kan klara sina uppgifter i ett modernt samhälle. Den politiska ledningen ska ställa tydliga krav på cheferna men även stödja dem i deras arbete.

Näringsliv- Marknadsföring-Turism:
Med en aktiv näringspolitik vill vi få fler företag att vilja etablera sig i kommunen.
Industri- och handelsmark utmed Europavägarna ska omgående planläggas. Utan framförhållning kommer Kungsör att förbises vid näringslivsetableringar.
Kommunen måste ta sig upp till en topplacering som en företagarvänlig kommun med en aktiv näringspolitik: Vi ska ha som målsättning att vara bäst i länet i kommunal företagsranking.

Bygglov är en kommunal angelägenhet som ska förbli så utan onödig byråkrati. Detta ger möjlighet att utveckla och underlätta för byggande i sjö- och naturnära boenden. Vi vill underlätta bygg- och etableringsförfarande genom ett eget bygg- och näringslivskontor som aktivt söker och stöttar företag med etablering och andra myndighets- och ekonomikontakter.
Fler företagsetableringar leder till ökad efterfrågan på arbetskraft och fler arbetstillfällen leder till större inflyttning och ökade skatteinkomster. Vi Moderater vill satsa på småföretagen.
Kungsörs kommun ska också bli en föregångare när det gäller en rättvis upphandling av varor och tjänster.

Miljö och Naturfrågor:
Att Kungsör som eko-kommun ska fortsätta sitt arbete för en bättre närmiljö är viktigt. En Moderat politik innebär att gå i första ledet för en bättre miljö. Även i tider av ekonomiska svårigheter ska vi prioritera miljöfrågorna. En Moderat miljöpolitik bygger på en kombination av personligt ansvar, ekonomiska och politiska styrmedel. Kungsör ska föregå med gott exempel och ska i god tid anpassa sig efter miljölagen och nya villkor och om möjligt, vara ett steg före.
Vi Moderater vill att det ska vara enklare att återvinna material. Det är då viktigt återbruken ökar sin tillgänglighet genom t ex längre öppethållande.
För oss Moderater är det viktigt att den el som behövs inte kommer från energikällor som ger höga koldioxidutsläpp.

Ekonomiavdelning:
Ekonomiavdelningen måste få en mer framträdande roll för kommunens verksamhet. Vi vill ge förutsättningar för en bättre ekonomisk kontroll med säkrare redovisningsmetoder.
Ordning på ekonomin ger möjlighet till bättre prioriteringar av verksamhet och underlag för bättre beslut. Det är viktigt att skattemedel i huvudsak satsas på verksamheter som tillhör kommunens grunduppdrag, skola, vård och omsorg.

Personal och Hälsoskyddsfrågor:
Vi står inför stora problem att kunna bemanna våra verksamheter med rätt personal. Då vi har stora pensionsavgångar de närmaste åren måste vi se till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Trots insatser är det höga sjuktal bland kommunens anställda. Vi vill ha en översyn av organisationen på arbetsplatserna så att bemanningen blir optimal. Genom detta ser vi möjligheter till en bättre ekonomi och färre långa sjukskrivningar, vilket i dag leder till både mänskligt och ekonomiskt lidande.

Kultur och Fritid:
Vi Moderater kommer att stödja startande av ett allaktivitetshus centralt i både Kungsör och Valskog med lokaler för musik, dans, konst, teater, föreningsliv. Lokaler för att samla alla åldrar med olika aktiviteter ger flera kontakter över generationsgränserna. Satsningar på kulturen är något som måste ges ett större utrymme, ett kulturhus med allaktiviteter är en väg. Mera stöd till våra bygdegårdar ser vi som ett sätt att aktivera alla i kommunen till delaktighet. Vi Moderater ska verka för en kommun där alla erbjuds ett allsidigt och rikt utbud av olika aktiviteter.
Vi Moderater vill främja idrotts- och föreningsliv ekonomiskt genom att fördela kostnader och medel så att det blir mer pengar till verksamheterna.
Genom att ge föreningarna större inflytande på sin budget kan de själva styra sin verksamhet och med större egna arbetsinsatser frigöra medel till kärnverksamheten. Då får föreningarna, som själva vet vilka arbetsuppgifter som måste köpas, större kontroll på ekonomin. Vidare vill vi Moderater att fler aktiviteter skapas så fler kan hitta den sysselsättning som passar henne/honom bäst, vi vet att alla inte kan/vill utöva någon sport.
En mer aktiv fritidsgård är för oss ett måste, mer aktiviteter, så som sång, musik, konst, teknik osv. Aktiva fritidsgårdar ger lägre kommunala kostnader på sikt och ett bättre utgångsläge för våra ungdomar. Därför vill vi utöka öppettiderna på fritidsgårdarna.
Vi Moderater vill i förebyggande syfte återinföra ”ledare på stan” som kan hjälpa och stötta ungdomar. Vi vill också skapa förutsättningar för motorintresserade ungdomar genom bra och intressanta sysselsättningar främst genom samarbete med befintliga klubbar som ges ökade resurser till verksamheten.
Valskog är en kommundel med allt fler yngre som ska ges samma möjligheter till fritidsaktiviteter som tätorten och ett mer mångsidigt aktivitetsliv där alla kan finna sin plats.

Infrastruktur och Byggande/Boende:
Ett ökat inflyttande, är en sak som ger positiva signaler, att få igång byggandet genom lättnader i besluten är en annan, att erbjuda möjlighet med en egen båtplats till alla är ytterligare sådant som påverkar intresset för inflyttning.
Att erbjuda tomtmark för både natur- och sjönära boende i en lugn miljö gör att boendet blir mer attraktivt. Kommunen ska vara behjälplig i att starta bebyggelse i kommunens tätort på tomter lämpade för framförallt bostadsrätter samt eget ägande, allt efter de egna förutsättningarna.
När det gäller att få igång byggande måste vi äga besluten, därför vill vi att bygglovsärenden sköts av kommunen, en service som ska vara för medborgarna och på nära håll. En kort och snabb handläggning av bygglovs- och myndighetsärenden genom mindre byråkrati underlättar för nyproduktion. Vi förslår därför att VMMF ombildas eller läggs ner och verksamheten, eller delar av den, flyttar tillbaka till Kungsör.

Bra kommunikationer är viktigt för en kommun som Kungsör med högt antal boende i villor. Vi vill verka för att alla kommundelar har fungerande cykelvägar.
Vi vill verka för en bättre lösning för boende i Torpas södra delar med bra promenad och cykelvägar. Idag måste man färdas på E20, en vajerväg.
I ett boendeområde som Valskog måste större hänsyn tas till de lokala behoven. Vi vill verka för att få fler tillgänglighetsboenden planerade och byggda inom kommunen. Att utveckla boende som omfattar hela kommunen innebär att en bra struktur av service finns i hela kommunen som daghem/förskola, skola och social service. Bra kommunikationer innebär en jämnt fördelad infrastruktur i kommunen.

Helägda Aktiebolag:
Kungsörs KommunTeknik AB:
Vi vill ha en kommun där alla aktörer får mäta sig mot varandra. Underhåll av gator, mark och parker kan kosta mindre och bli effektivare om verksamheterna konkurrensutsätts. Det som kan göras av alternativa utförare med bättre kvalitet och ekonomi, ska göras av dessa och inte av kommunen. Därför förordar vi att kommunstyrelsen genomför uppföljning av tjänster och inköp. Med invånarnas hjälp vill vi skapa uterum som ökar trivsel och samvaro i kommunen. Boende tillåts påverka sin närmiljö till allas bästa. Vi vill ställa rationaliseringskrav på tekniska verksamheter och avkastningskrav på alla kommunala bolag med en tydlig styrning.
Vi Moderater vill i samråd med medborgarna titta på smarta lösningar för att få bättre och säkrare cykelvägar i kommunen.
Översiktsplanen för Skillingeområdet ska utvecklas och prioriteras, vidare behövs enklare regler för naturnära boende så att det blir möjligt ”att bygga sin egen hästgård”.

Kommunen ska äga och driva sina egna fastigheter som används för kommunens verksamheter, fastigheter som inte behövs ska om möjligt avyttras. Förvaltningen av kommunens fastigheter sköts av KKTAB och ska ske kostnadseffektivt med ett noga planerat underhållsschema.
Inom nära framtid vill vi få till en bättre väg mellan Valskog och Kungsör.
Kungsörs Vatten AB:
KVAB sköter drift av avloppsanläggningar och försörjning av dricksvatten för brukarnas räkning.

Kungsörs Fastighets AB:
KFAB äger och förvaltar bostadsfastigheter i allmännyttans tjänst.
KFAB skall endast bedriva uthyrning av hyresrätter i flerfamiljshus samt om tillfälle ges vara behjälpliga vid ombildande till bostadsrätter och även för skapande av nya föreningar i nya byggnationer.
Kommunalförbund:
Vi vill omvandla eller avveckla Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).
Moderaterna vill inrätta en tjänst som plan- och byggarkitekt som vid behov kan köpa hjälp på konsultbasis. Miljö- och myndighetsärenden samt hälsoskydd läggs över på Kommunstyrelsen med myndighetsdelen i ett samarbete med utomstående aktör medan de anställda sitter i Kungsör.
Samarbetet i Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) är ett samarbete som vi ser som lyckat i huvudsak. Verksamheten behöver med jämna mellanrum ses över för eventuella justeringar för att utveckla de gemensamma funktionerna tillsammans med Arboga, Köping och Surahammar. Vi ser också att vi måste utveckla samarbetet utanför KAK med andra kommuner.


BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET:
Skolan:
Skolan måste få en högre status. Nämnden och dess ledning har en viktig roll i vår skola. Ledningen ska finnas i verksamheten och leda arbetet där eleverna finns.
Vi Moderater har ett mål att få lärare som tycker det är roligt att gå till arbetet, något som alltid smittar av sig på eleverna. Det leder till en skola där trivsel och kunskap går hand i hand, där Kungsörs skolor får det goda rykte de ska ha.
Vi ska ha en skola där trivsel och kunskap står över de andra kommunerna. Då först får vi kvar våra elever och nya barnfamiljer flyttar till Kungsör, en utveckling som är avgörande för kommunens och skolans överlevnad. Vi Moderater ska ge lärarna och andra vuxna verktyg och större auktoritet för att leda undervisningen, öka tryggheten och göra skolan till en säker och trevlig arbetsplats, där nolltolerans på mobbning och otrygghet gäller. Vi vill ha ordning och reda i skolans verksamhet.

Skolor ska ha fri etableringsrätt i alla former. Både kommunala och privata skolor som kan garantera kvalitet och en skola som uppfyller skolverkets krav.
Skolans uppgift är att utbilda ungdomar för att klara sig i arbetslivet.
Företagen är en viktig del och ska ha ett inflytande på undervisningen. För att klara framtidens krav på omsorg och utbildning krävs dessutom tydliga prioriteringar i kommunens ekonomi.
Innan besparingar i skolan görs ska alltid konsekvenser för lärarna och eleverna beaktas, även andra nämnders påverkan ska vägas in, innan beslut fattas.

En satsning skall göras på att våra elever ska få tillgång till läxläsningshjälp i skolan. Med tanke på att många föräldrar pendlar, så ska det finnas möjlighet till mellanmål och aktiviteter efter ordinarie skoltids slut.

Införande av betyg från klass 4 ska ge en grund för de stöd och behov eleverna behöver för att fler ska ges möjlighet att påverka sin utveckling.

För att bättre ha kontroll på ekonomin vill vi införa en intern skolpeng (nyckeltal) där en grundpeng och en behovspeng ska följa eleven. Det gör att skolan får en styrmodell på elevkostnader.
Det är viktigt att Björskogs skola får fortsätta att expandera.

Förskoleverksamheten:
Barn är olika som individer därför ska den som efterfrågar en förskoleplats ges möjlighet att fritt välja den form av barnomsorg som passar barnet och familjen bäst. Små barn är nyfikna och vetgiriga och där den pedagogiska leken i förskolan ger dem rätt stimulans och öppnar deras sinnen för lärande.
Satsningar ska göras på förskolor med natur och frilufsprofil för att få aktivare barn. Ett rikt utbud för invånare som arbetspendlar med olika typer av service som mer flexibla öppettider i förskolan och där nämnden ska verka för att köer till verksamheten inte blir längre än tre månader.
Pedagogisk omsorg är ett komplement till förskolan. Skolbarnsomsorgen ska ge eleverna ett meningsfullt fritids. Det ska också finnas en tydlig koppling till skolans undervisning i fritidshemmets verksamhet.

Årskurs F-3:
Alla barn ska ses av vuxna som har tid med dem, därför vill vi Moderater att det ska vara fler vuxna runt barnen, det gör att det blir en kortare väg för eleverna till en vuxen som lyssnar.
Vi vill införa en skoldagbok från första klass.
Vi ska också uppmuntra familjen i deras ansvar med barnens fostran och utveckling med ett bättre stöd redan i lågstadiet. För att erbjuda en bra undervisning är vidareutbildning av våra lärare viktigt.
Elever som visar att de behöver särskilt stöd ska omgående erbjudas sådant.
Alla problem som kan påverka elevens framtid ska noggrant och ömsesidigt utredas mellan skolan, elev och förälder, så att ett samförstånd uppnås.

Årskurs 4-6:
Vi vill införa ett samverkansavtal mellan elev/förälder - skola/ledning för en tydligare kommunikation och bättre ordning. I en Moderat skola har ledning och verksamhet integrerats, ingen ska kunna agera utan kunskapen om vad som sker.
Ett avtal mellan elev, förälder, lärare och skolledning, ger klara regler så alla vet att samspelet mellan skolan, eleven och föräldern inte behöver ifrågasättas.
Att prioritera skolans viktigaste uppgift – kunskap, innebär att eleven ska få en tidig bedömning på hur han/hon ligger till, så att elever med särskilda behov ska få tillgång till den hjälp och det stöd som fordras för att ha godkända betyg inför starten på högstadiet. För att hjälpa elever i deras utveckling vill vi erbjuda erforderliga resurser för att ge föräldrar och skola bättre förutsättningar.

Årskurs 7-9:
Vi ska verka för ett samarbete med lokala företag så att elever i årskurs åtta och nio får en praktik ute på företagen, en praktik som gör att ett val till lämplig gymnasieutbildning underlättas.
En elev ska inte tillåtas att ha underkända betyg i något ämne när de slutar grundskolan. Detta kan undvikas med att elever i årskurs åtta ges specialstöd i svaga ämnen.
Dagens elever är de som skall trygga välfärdens framtid. Därför skall resurser läggas på utbildning/kunskap, ingen skall ”tillåtas” ha underkända betyg inför skolavslutningen i årskurs nio och valet till gymnasiet.

Gymnasieskolan:
Kungsör har ingen komplett gymnasieskola, så avtal med grannkommuner är viktiga så att våra elever blir förstahandssökande. Det är viktigt att kommunen tecknar avtal med både Eskilstuna, Köping och Arboga för att säkerställa intag och samtidigt kunna förhandla skäliga kostnader per elev och program.


SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET:
Vård och omsorg. (Eftervård)
Vi Moderater har drivit frågan att starta ett team som, i dialog med patienter och sjukhus, tidigt kan ansvara för rehabilitering. En kommunal plats i vårdboende eller anpassning i bostaden för att kunna lämna sjukhuset med en förvissning om att man på ett tryggt sätt får den hjälp man behöver, något som i dag finns men behöver utvecklas vidare.

Hemtjänstverksamhet & Äldreomsorg:
Med ett Moderat inflytande på vård och omsorg garanteras mångfald och valfrihet och äldres rätt till tryggt boende. Vi Moderater vill bygga marknära boenden i lugna miljöer där trygghet och omsorg är det viktigaste. Mötet mellan företrädare för kommunens äldre skall präglas av respekt och värdighet där den äldre ska behandlas som köpare av tjänster. Kommunens beredskap att möta efterfrågan av äldreboenden måste förbättras genom att aktivt stödja byggande av seniorbostäder. Ingen som behöver en plats inom ett trygghetsboende skall behöva vänta längre än tre månader.
Kommunen ska erbjuda alla äldre varm lagad mat minst en gång per dag genom egen eller alternativ utförare som håller kvalitetskraven. Ett Moderat inflytande på vård och omsorg garanterar mångfald och valfrihet. Öppnande av terapi och möteslokaler centralt i kommunen minskar ensamheten som, i sin tur, leder till effektivare hemtjänsttimmar.

Vårdanläggningar för våra äldre:
Kommunens vårdboenden ska vara av sådan klass och kvalité att vi fortsätter att ligga i framkant med att ta hand om våra gamla med särskilda behov.
Misteln ska vara ett seniorboende utan biståndsbedömning så att alla äldre som vill ska ha möjlighet att flytta dit. Vi vill också verka för att fler platser inom seniorboenden skapas.
Seniorboendet ska erbjuda exempelvis terapi, matsal och träningsmöjligheter.

LSS verksamhet. (Lagen om Särskilt Stöd):
Vi Moderater verkar för att aktiviteter till självkostnadspris skapas för LSS-ungdomar under sommaren. Exempel på detta kan vara badutflykter, djurparksbesök eller kolloverksamhet. Vi vill att vi åter tar en ledande plats för att ansvara för våra kommuninvånare inom kommunen för att minska resor och boende på annan ort.
Ett ökat samarbete mellan skolan och socialtjänsten är ett måste för att inte ta beslut som missgynnar både nämnderna och brukaren.

IFO verksamhet. (Individuell Familjeomsorg):
Arbetsmarknadspolitik är en statlig uppgift, insatserna från kommunens sida ska koncentreras till ansträngningar för att minska behovet av försörjningsstöd.
Den som har försörjningsstöd skall erbjudas arbete, praktik och/eller utbildning med syfte att bli självförsörjande. Moderat politik bygger på individens möjlighet till egen försörjning istället för bidragsförsörjning. Möjligheter till egen försörjning gagnar både individens välmående och kommunens ekonomi på sikt.
Ingen i Kungsör ska behöva leva på försörjningsstöd under en längre tid.
Ett bättre stöd för missbrukare ger färre problem, lägre kostnader och en kortare väg tillbaka till samhället, det är viktigt att lösa problem i ett tidigt skede. Tidiga insatser för unga är något som också underlättar skolans arbete.


 

 

Hittade inte flödet

Copyright © 2020. All Rights Reserved.