Politiskt valdokument 2018 – 2022 för Moderaterna i Kungsör
Förskola, Skola, Kultur, Fritid, Miljö, Boende, Arbete Vård och Omsorg.
Detta dokument skall ses som en plattform för en rättvis och ansvarsfull Moderat politik där Kungsörs kommuninvånare är kunder.

POLITISK DEMOKRATI:
Utmaningar att arbeta med efter valet:
Minskad skattekraft
Hög arbetslöshet bland nyanlända
Stigande lönekostnader
Hög personalomsättning
Höga sjuktal
Stor andel äldre befolkning
Skolan i Valskog.
Haga och Väster som två separata enheter kan leda till segregation.
Effektiviseringar i ekonomin måste påbörjas redan under 2019 med minst 5 MKR

Frågor inför framtiden:
Vi politiker är till för väljarna, för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för ett växande välstånd. Moderat politik bygger på de liberala och konservativa idéer som har visat sig vara de bästa för att skapa såväl ekonomiskt som mänskligt välstånd.
Vi Moderater ska verka för att representera våra väljare, därför eftersträvar vi öppenhet i kommunen och dess bolag.
Vi Moderater vill att medborgarna i Kungsör skall känna att de kan påverka beslut innan de fattas.
Kungsör ska vara en ekonomiskt stark kommun och ha låg skatt med en ekonomi i balans, med låga skulder och en ekonomisk strategi som löper flera år framåt.
I en Moderat kommun ska verksamheter inte bedrivas som kan konkurrera med privata utförare utan resurserna ska läggas på den kärnverksamhet som är lagstadgad, så som infrastruktur, skola, vård och omsorg.
Vi Moderater har lärt oss att bruka skatter utan att förbruka, skattebetalarnas medel måste användas med respekt.
En Moderat framgångsrik miljöpolitik bygger på en kombination av personligt ansvar, ekonomiska och politiska styrmedel. Vi Moderater vill att det ska vara enklare att återvinna material samt att återbruken ska ha mera öppethållande.
Vi Moderater arbetar för ökad tillväxt som ger förutsättningar för att få fler att flytta till Kungsör.
Ett aktivt och öppet företagsklimat ska skapas genom ett samarbete med befintliga företag och en näringspolitik där nya etableringar verkar för kommunens framtida utveckling.
Vi Moderater vill arbeta för en centraliserad administration, vilket leder till enklare nåbarhet till kommunala tjänster med mindre byråkrati och lägre kostnader.
Vi kommer att arbeta för att få till en rundturstrafik i tätorten för att öka nåbarheten i kommun.
Det är viktigt att hela kommunen utvecklas positivt, ett steg framåt är entimmestrafik på Svealandsbanan till Stockholm/Uppsala.
Vi kommer också se till att förbättra tillgängligheten i Valskog med en förbättrad kollektivtrafik och samtidigt kommer vi envist att fortsätta arbeta för tågstopp i Valskog.
Vi Moderater vill verka för att det startas en tågförbindelse som går runt inre Mälaren och angör Kungsör-Eskilstuna-Kvicksund-Västerås-Kolbäck-Köping-Valskog-Arboga och åter till Kungsör, en linje som kör medurs och en moturs med tät trafik.
Kommunen ska äga och driva sina egna fastigheter som används för kommunens verksamheter, fastigheter som inte behövs ska inte vara i kommuns ägo.
Arbetsmarknadspolitik är en statlig uppgift, insatserna från kommunens sida ska koncentreras till ansträngningar för att minska behovet av försörjningsstöd.
Den som har försörjningsstöd skall erbjudas arbete, praktik och/eller utbildning för att bli självförsörjande. Det är för oss Moderater självklart att alla som kan skall beredas möjlighet att genom arbete bidra till sin egen försörjning.
Kungsör behöver ordnade finanser och en stark ekonomi.
Tillväxt är en förutsättning för att Kungör ska överleva som en egen kommun.
För att klara framtidens krav på omsorg och utbildning krävs tydliga prioriteringar i kommunens ekonomi. Vi ska ha kompetenta chefer i alla led, därför vill vi vidarutbilda ledare för att klara sina uppgifter i ett modernt samhälle.
Den politiska ledningen ska ställa krav på cheferna men även vara tydliga och stödja dem i deras arbete.
Vi är beredda att ställa rationaliseringskrav på samtliga verksamheter.
Rimliga avkastningskrav på kommunala bolag och återhållsamhet inom alla verksamheter som inte tillhör vårt gemensamma grundläggande ansvar.
Målet är att ekonomin skall bli så stark att det på sikt finnas utrymme för en sänkning av kommunalskatten i första hand med 10 öre, det gör att vi har lägre skattesatts än Eskilstuna, vilket ger en positiv signal och att vi tror på ett framtida Kungsör.
Vi Moderater ser det viktigt att sammarbeta med andra kommuner i olika former, inte bara inom KAK. Samtidigt ska vi ha modet att avbryta sammarbeten som inte är till gagn för medborgarna och samarbeta med andra kommuner på lika villkor där även Eskilstuna ingår. En förändring måste leda till förbättring genom ett ökat medinflytande innan beslut fattas.
Bygglov är en kommunal angelägenhet som ska förbli så utan onödig byråkrati. Detta ger möjlighet att utveckla och underlätta byggande för sjö- och naturnära boenden.
Anläggande av en badsjö på Södersgärde kan vara något som gör området mer attraktivt samtidigt som det blir ett pilotprojekt för att göra boendeområden mer tilldragande. Valskog är ett prioriterat område för nästa badsjö.
Finansiering av badsjöar tas genom möjligheten till högre tomtpriser.
Vi ska aktivt arbeta för att det INTE på väg 250 blir någon 1+2-väg på den i stort sett olycksfria delen mellan Kungsör och Köping, utan att Trafikverket i stället prioriterar den hårt olycksdrabbade väg 56 mot Katrineholm.
Vi Moderater utgår från att alla idéer är bra ur olika synvinklar men att kommunen inte behöver göra och äga allt är självklart.
Vi kommer att arbeta för en bemannad polisstation och med närvarande polis dygnet runt i kommunen.
KFAB skall endast bedriva uthyrning av hyresrätter i flerfamiljshus samt om tillfälle ges vara behjälpliga vid ombildande till bostadsrätter och även för skapande av nya föreningar i nya byggnationer. Med några punkter vill vi Moderater peka på vad som ska förändras och förbättras, naturligtvis täcks inte hela det politiska fältet i dessa punkter.

En plattform för nämndernas verksamhet:
Kommunstyrelsen ska:
Ansvara för Näringsliv-Arbetsmarknad-Marknadsföring-Turism.
Ansvara för Infrastruktur och Byggande/Boende
Ansvara för Miljö- och Naturfrågor
Ansvara för Personal- och Hälsoskyddsfrågor
Ansvara för Kultur- och Fritidsfrågor
Ansvara för Ekonomiavdelningen
Ansvara för Administration och Sekretariat
Förvalta kommunbolagen KKAB, KVAB, KKTAB och KFAB

Näringsliv-Arbetsmarknad-Marknadsföring-Turism:
Moderat politik är jobb istället för bidrag. Vi måste erbjuda alternativ sysselsättning i stället för passivt försörjningsstöd.
Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet, vi ska anpassa kommunens verksamheter för rätt behov och storlek. Kommunen ska i stället utsätta egna verksamheter och arbeten för konkurrens.
Med en aktiv näringspolitik skulle fler företag vilja etablera sig i kommunen.
Industri- och handelsmark utmed Europavägarna ska omgående planläggas, utan framförhållning kommer Kungsör att förbises vid näringslivsetableringar.
Kommunen måste ta sig upp till en topplacering som en företagarvänlig kommun med en aktiv näringspolitik: Vi ska ha som målsättning att vara bäst i länet i kommunal företagsranking.
Det handlar också om att ta tillvara på möjligheter till innovation, nya marknader och jobb med en miljödriven näringslivsutveckling som ger en ekologisk hållbar utveckling.
Inte minst viktigt är att kommunen kan erbjuda näringslivet arbetskraft och vara mer behjälplig till utbildning som efterfrågas, exempelvis lärlingsutbildningar.
Att underlätta bygg- och etableringsförfarande genom att ha ett eget bygg- och näringslivskontor som aktivt söker och stöttar företag med allt från etablering, samt övriga myndighets- och ekonomikontakter.
Fler företagsetableringar leder till ökad efterfrågan på arbetskraft och fler arbetstillfällen leder till större inflyttning och därmed lägre skatt.
Därför vill vi Moderater satsa på småföretagen.
Låt kommunen tillsammans med företrädare för näringslivet inventera den kommunala verksamheten, som på ett osunt sätt riskerar att konkurrera med de privata företagen.
Korta handläggningstiderna och beslutsvägarna inom kommunen för att underlätta utveckling och etablering. 
Vår grundinställning är att det som kan göras av alternativa utförare med bättre kvalitet och ekonomi, ska göras av dessa och inte av kommunen.
Kungsörs kommun skall bli en föregångare när det gäller en rättvis upphandling av varor och tjänster.

Infrastruktur och Byggande/Boende:
Att erbjuda tomtmark för både natur- och sjönära boende i en lugn miljö gör att boendet blir mer attraktivt. När det gäller att få igång byggande måste vi äga besluten, därför vill vi att bygglovsärenden sköts av kommunen, en service som ska vara för medborgarna och på nära håll. En kort och snabb handläggning av bygglovs- och myndighetsärenden genom mindre byråkrati underlättar för nyproduktion. Vi förslår därför att VMMF ombildas eller läggs ner och verksamheten, eller delar av den, flyttar tillbaka till Kungsör. Bra kommunikationer är viktigt för en kommun som Kungsör med högt antal boende i villor. Verka för att alla kommundelar har fungerande cykelvägar. Det ska vara en självklarhet: Bra promenad och cykelväg från Torpas södra delar som idag måste färdas på E20, en vajerväg, där måste vi få till en bättre lösning. I ett boendeområde som Valskog måste större hänsyn tas till de lokala behoven. Vi vill verka för att få fler tillgänglighetsboenden planerade och byggda inom kommun. Att utveckla boende som omfattar hela kommunen innebär att en bra struktur av service finns i hela kommunen som daghem/förskola, social service, bra kommunikationer, det måste vara en jämnfördelad infrastruktur i kommunen.
Skolan måste få en högre status. Vi behöver fler aktiviteter för ungdomar efter skoltid.
Ett ökat inflyttande, är en sak som ger positiva signaler, att få igång byggandet genom lättnader i besluten är en annan, att erbjuda möjlighet med en egen båtplats till alla är ytterligare sådant som påverkar intresset för inflyttning.
Valskog är en kommundel med allt fler yngre som ska ges samma möjligheter till fritidsaktiviteter som tätorten och ett mer mångsidigt aktivitetsliv där alla kan finna sin plats.
I ett område som Valskog måste större hänsyn tas till de lokala behoven, detta kan uppnås med lyhördhet.
Kommunen ska vara behjälplig i att starta bebyggelse i kommunens tätort på tomter lämpade för framförallt bostadsrätter samt eget ägande allt efter de egna förutsättningarna.

Miljö och Naturfrågor:
Kungsör ska föregå med gott exempel och ska i god tid anpassa sig efter miljölagen och nya villkor. Om möjligt, vara ett steg före. Det ger oss ett försprång jämfört med de kommuner som väntar. För oss Moderater är det viktigt att den el som behövs för att ladda elbilar inte kommer från energikällor som ger höga koldioxidutsläpp.
Vi har möjlighet att gå före och visa på goda exempel, på hur miljöutmaningarna kan mötas.  Även i tider av ekonomiska svårigheter ska vi prioritera miljöfrågorna. Hur väl vi lyckas i miljöfrågorna är beroende av enskilda människors val och agerande. Att miljö är en global fråga får aldrig bli en ursäkt för att avsäga sig det personliga eller det kommunala ansvaret.
Vi tror på alla människors vilja att göra rätt. Det civila samhällets kraft ska användas för att både skydda och förvalta miljön. Kungsör som kommun ska vara delaktig i den globala miljöpolitiken på det plan som en liten kommun kan. Moderaternas ambitiösa klimatpolitik är att vi ska minska våra utsläpp inom de sektorer som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter med 40 procent.
Våra utsläpp ska minskas med minst det av riksdagen beslutade målen. Fler länder behöver följa Sveriges exempel för att minska beroendet av fossila bränslen. 
Att Kungsör som eko-kommun ska fortsätta sitt arbete för en bättre närmiljö är viktigt. En Moderat politik är att gå i första ledet för en bättre miljö.

Personal och Hälsoskyddsfrågor:
Vi står inför stora problem att kunna bemanna våra verksamheter med rätt personal. Då vi har stora pensionsavgångar de närmaste åren måste vi se till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kultur och Fritid:
Kulturfrågor inom konst, musik, dans, teater.
Arbeta med fritidsaktiviteter.
Arbeta med bidrag till föreningslivet.
Samarbeta med idrottsföreningar.
Vara delaktiga i föreningslivets evenemang och kommunaktiviteter/marknadsföring.
Utveckla musikverksamhet
Ansvara för all fritidsverksamhet.
Vi Moderater kommer att stödja startande av ett allaktivitetshus centralt i både Kungsör och Valskog med lokaler för musik, dans, konst, teater, föreningsliv. Lokaler för att samla alla åldrar med olika aktiviteter ger flera kontakter över generationsgränserna. Satsningar på kulturen är något som måste ges ett större utrymme, ett kulturhus med allaktiviteter är en väg. Mera stöd till våra bygdegårdar ser vi som ett sätt att aktivera alla i kommunen till delaktighet. Vi Moderater ska verka för en kommun där alla erbjuds ett allsidigt och rikt utbud på olika aktiviteter.
Vi Moderater vill främja idrotts- och föreningsliv ekonomiskt genom att fördela kostnader och medel så att det blir mer pengar till verksamheterna.
Genom att ge föreningarna större inflytande på sin budget kan de själva styra sin verksamhet och med större egna arbetsinsatser frigöra medel till kärnverksamheten. Då får föreningarna, som själva vet vilka arbetsuppgifter som måste köpas, större kontroll på ekonomin.  Vidare vill vi Moderater att fler aktiviteter skapas så fler kan hitta den sysselsättning som passar henne/honom bäst, vi vet att alla inte kan/vill utöva någon sport.
En mer aktiv fritidsgård är för oss ett måste, mer aktiviteter, så som sång, musik, konst, teknik osv. Aktiva fritidsgårdar ger dessutom lägre kommunala kostnader och ett bättre utgångsläge för våra ungdomar. Vi Moderater ser att neddragningar på fritidsgårdar inte är en besparing utan en kostnad. Därför vill vi utöka öppettiderna.
Vi Moderater vill också återinföra ”ledare på stan” som kan hjälpa och stötta ungdomarna innan det har går helt snett, (det leder bara till problem och stora kommunala kostnader). Vi vill också skapa förutsättningar för motorintresserade ungdomar genom bra och intressanta sysselsättningar. Främst genom samarbete med befintliga klubbar som ges ökade resurser till verksamheten.

Ekonomiavdelning:
Att ge ekonomiavdelningen en mer framträdande roll för kommunens verksamhet skulle leda till att beslut inte tas på för dåliga underlag och att en starkare ekonomiavdelning ska ges större möjligheter att lägga en budget som inte är politiskt styrd/önskad utan en realistisk prognos förankrad i verkligheten.
Bevaka försäljningar av mark som kan vara av behov för kommunen till företag och fritid. Vi vill ge förutsättningar för en bättre ekonomisk kontroll med säkrare redovisningsmetoder.
Bra ordning på finansen ger lägre kostnader i förvaltningarna genom effektivisering, som skulle kunna leda till lägre skatter något som leder till en positiv spiral.
Återhållsamhet inom alla verksamheter som inte tillhör vårt gemensamma grundläggande ansvar och som ger en stark ekonomi, så stark att det på sikt finns utrymme för skattesänkning.

Kommunalförbund:
Att omvandla eller avveckla Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF)
Inrätta en tjänst som plan- och byggarkitekt, samt att vid eventuellt behov köpa hjälp på konsultbasis. Miljö- och myndighetsärenden samt hälsoskydd läggs över på Kommunstyrelsen med myndighetsdelen i ett samarbete med utomstående aktör medan de anställda sitter i Kungsör.
Sammarbetet i Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) är ett samarbete som vi ser som lyckat. Vi ser också att vi måste utveckla sammatbete utanför KAK med andra kommuner.

Socialnämnden:
Nämnden ska dels bedriva:
Vård och omsorg. Driva vårdanläggningar för våra äldre. (Eftervård)
Hemtjänstverksamhet (Äldrevård).
LSS-verksamhet. (Lagen om Särskilt Stöd)
IFO-verksamhet. (Individuell Familjeomsorg)
Personalfrågor. (egna)

Vård och omsorg. (Eftervård)
Vi Moderater har drivit frågan att starta ett team som, i dialog med patienter och sjukhus, tidigt kan ansvara för rehabilitering. En kommunal plats i vårdboende eller anpassning i bostaden för att kunna lämna sjukhuset med en förvissning om att man på ett tryggt sätt får den hjälp man behöver, något som i dag finns men behöver utvecklas vidare.


Hemtjänstverksamhet & Äldreomsorg:
Med ett Moderat inflytande på vård och omsorg garanteras mångfald och valfrihet och äldres rätt till tryggt boende. Vi Moderater vill bygga marknära boenden i lugna miljöer där trygghet och omsorg är det viktigaste. Mötet mellan företrädare för kommunens äldre skall präglas av respekt och värdighet där den äldre ska behandlas som köpare av tjänster. Kommunens beredskap att möta efterfrågan av äldreboenden måste förbättras genom att aktivt stödja byggande av seniorbostäder. Ingen som behöver en plats inom ett trygghetsboende skall behöva vänta längre än tre månader. Kommunen ska erbjuda alla äldre varm lagad mat minst en gång per dag genom egen eller alternativ utförare som håller kvalitetskraven. Ett Moderat inflytande på vård och omsorg garanterar mångfald och valfrihet. Öppnande av terapi och möteslokaler centralt i kommunen minskar ensamheten som, i sin tur, leder till effektivare hemtjänsttimmar.

Driva vårdanläggningar för våra äldre:
Kommunens vårdboenden ska vara av sådan klass och kvalité att vi fortsätter att ligga i framkant med att ta hand om våra gamla med särskilda behov.
Misteln ska vara ett seniorboende utan biståndsbedömning så att alla äldre som vill ska ha möjlighet att flytta dit.
Seniorboendet ska erbjuda exempelvis terapi, matsal och träningsmöjligheter.

LSS verksamhet. (Lagen om Särskilt Stöd):
Vi Moderater verkar för att aktiviteter till självkostnadspris skapas för LSS-ungdomar under sommaren. Exempel på detta kan vara badutflykter, djurparksbesök eller kolloverksamhet. Vi vill att vi åter tar en ledande plats för att ansvara för våra kommuninvånare inom kommunen för att minska resor och boende på annan ort. 
Ett ökat samarbete mellan skolan och socialtjänsten är ett måste för att inte ta beslut som missgynnar både nämnderna och brukaren.

IFO verksamhet. (Individuell Familjeomsorg):
Vi Moderater vill öppna upp för att fler av de som hamnat i ett bidragsberoende ska få sin vardag att fungera genom möjlighet till försörjning med eget arbete där kommunen kan vara behjälplig. Ingen i Kungsör ska behöva leva på försörjningsstöd.
Ett bättre stöd för missbrukare ger färre problem, lägre kostnader och en kortare väg tillbaka till samhället, det är viktigt att lösa problem i ett tidigt skede.
Tidiga insatser är något som också underlättar skolans arbete.

Personalfrågor:
Trots insatser är det höga sjuktal bland kommunens anställda. Vi vill ha en översyn av arbetsplatserna så att bemanningen blir optimal. Genom detta ser vi en bättre ekonomi och färre långa sjukskrivningar, vilket i dag leder till både mänskligt och ekonomiskt slöseri.
En central administration för en bättre personal och vikariepool måste till för att bemanna optimalt.

Barn och utbildningsnämnden:
Nämnden ska dels bedriva och ansvara för:
Förskoleverksamhet
Pedagogisk omsorg
Skolbarnsomsorgen
Förskoleklass
Grundskoleverksamhet
Gymnasieskola

Skolan:
Vi Moderater vill se en ny arbetsordning i skolan som kommer att leda till att färre väljer andra skolor samt att inte familjer flyttar för att barn väljer skolor i andra kommuner.
Nämnden och dess ledning har en roll i vår skola. Ledningen ska finnas i verksamheten och leda arbetet där eleverna finns.
Vi Moderater anser att politikerna har skyldigheten att följa upp fattade besluts verkställande och att de får avsedd effekt.
Vi vill införa ett samverkansavtal mellan elev/förälder - skola/ledning för en tydligare kommunikation och bättre ordning. I en Moderat skola har ledning och verksamhet integrerats, ingen ska kunna agera utan kunskapen om vad som sker.
Vi Moderater har ett mål att få lärare som tycker det är roligt att gå till arbetet, något som alltid smittar av sig på eleverna. Det leder till en skola där trivsel och kunskap går hand i hand, där Kungsörs skolor får det goda rykte de ska ha.
Vi ska ha en skola där trivsel och kunskap står över de andra kommunerna. Då först får vi kvar våra elever och nya barnfamiljer flyttar till Kungsör, en utveckling som är avgörande för kommunens och skolans överlevnad.
Skolan är en av de hörnpelare som håller kommunen uppe. Fortsätter vi att tappa elever och invånare genom att skolans rykte inte förbättras så kommer vi att tappa ännu fler invånare.
Skolor ska ha fri etableringsrätt i alla former. Både kommunala eller privata som kan garantera kvalitet och en skola som uppfyller skolverkets krav. Samt har ordning och reda både på elever och verksamhet.
Att verka för att skriva samarbetsavtal med grannkommunerna även utanför länet.
Vi Moderater ska ge lärarna och andra vuxna verktyg och större auktoritet för att leda undervisningen, öka tryggheten och göra skolan till en säker och trevlig arbetsplats, där nolltolerans på mobbning och otrygghet gäller.
Skolans uppgift är att utbilda ungdomar för att klara sig i arbetslivet.
Företagen är en viktig del och ska ha ett inflytande på undervisningen. För att klara framtidens krav på omsorg och utbildning krävs dessutom tydliga prioriteringar i kommunens ekonomi.
Innan besparingar i skolan görs ska alltid konsekvenser för lärarna och eleverna beaktas, även andra nämnders påverkan ska vägas in, innan beslut fattas.
En satsning skall göras på att våra elever ska få tillgång till läxläsningshjälp i skolan. Med tanke på att många föräldrar pendlar, så ska det finnas möjlighet till mellanmål och aktiviteter efter ordinarie skoltids slut.
Införande av betyg från klass 4 ska ge en grund för de stöd och behov eleverna behöver för att fler ska ges möjlighet att påverka sin utveckling.
För att bättre ha kontroll på ekonomin vill vi införa en intern skolpeng (nyckeltal) där en grundpeng och en behovspeng ska följa eleven.
Det gör att skolan får en styrmodell på elevkostnader.
Det är viktigt att Björskogs skola får fortsätta att expandera. Skolan ska också ha ett eget tillagningskök.

Förskoleverksamheten:
Pedagogisk omsorg är ett komplement till förskolan.
Skolbarnsomsorgen ska ge eleverna en meningsfull fritid. Det ska också finnas en tydlig koppling till skolans undervisning i fritidshemmens verksamhet.
Barn är olika som individer därför ska den som efterfrågar en förskoleplats ges möjlighet att fritt välja den form av barnomsorg som passar barnet och familjen bäst. Små barn är nyfikna och vetgiriga och där den pedagogiska leken i förskolan ger dem rätt stimulans och öppnar deras sinnen för lärande.
En utmaning är att återinföra möjligheten att medverka i matlagning både för den pedagogiska biten men också öppna sinnena till lagad mat.
Satsningar ska göras på förskolor med natur och frilufsprofil för att få aktivare barn. Ett rikt utbud för invånare som arbetspendlar med olika typer av service som mer flexibla öppettider i förskola och där nämnden ska verka för att köer till verksamheten inte blir längre än tre månader. Pedagogisk omsorg är ett komplement till förskolan. Skolbarnsomsorgen ska ge eleverna ett meningsfullt fritis. Det ska också finnas en tydlig koppling till skolans undervisning i fritidshemmets verksamhet.

Årskurs F-3:
Alla barn ska ses av vuxna som har tid med dem, därför vill vi Moderater att det ska vara fler vuxna runt barnen, det gör att det blir en kortare väg för eleverna till en vuxen som lyssnar.
Vi vill införa en skoldagbok från första klass.
Vi ska också uppmuntra familjen i deras ansvar med barnens fostran och utveckling med ett bättre stöd redan i lågstadiet. För att erbjuda en bra undervisning är vidareutbildning av våra lärare viktigt.
Elever som visar att de behöver särskilt stöd ska omgående erbjudas sådant.
Alla problem som kan påverka elevens framtid ska noggrant och ömsesidigt utredas mellan skolan, elev, förälder, så att ett samförstånd uppnås.

Årskurs 4-6:
Vi vill redan nu teckna ett avtal mellan elev, förälder, lärare och skolledning, som ger klara regler så alla vet att samspelet mellan skolan, eleven och föräldern inte behöver ifrågasättas.
Att prioritera skolans viktigaste uppgift – kunskap, innebär att eleven ska få en tidig bedömning på hur han/hon ligger till, så att elever med särskilda behov ska få tillgång till den hjälp och det stöd som fordras för att ha godkända betyg inför starten på högstadiet. För att hjälpa elever i deras utveckling vill vi erbjuda erforderliga resurser för att ge föräldrar och skola bättre förutsättningar.

Årskurs 7-9:
Vi ska verka för ett samarbete med lokala företag så att elever i årskurs åtta och nio får en praktik ute på företagen, en praktik som gör att ett val till lämplig gymnasieutbildning underlättas.
En elev ska inte tillåtas att ha underkända betyg i något ämne när de slutar grundskolan. Detta kan undvikas med att elever i årskurs åtta ges specialstöd i svaga ämnen.
Dagens elever är de som skall trygga välfärdens framtid. Därför skall resurser läggas på utbildning/kunskap, ingen skall ”tillåtas” ha underkända betyg inför skolavslutningen i årskurs nio och valet till gymnasiet.

Gymnasieskolan:
Kungsör har ingen komplett gymnasieskola, så avtal med grannkommuner är viktiga så att våra elever blir förstahandssökande.
Det är därför viktigt att kommunen tecknar avtal med både Eskilstuna, Köping och Arboga för att säkerställa intag och samtidigt kunna förhandla skäliga kostnader per elev och program.

Helägda Aktiebolag:
KKTAB bedriver i dag:
Vi vill ha en kommun där alla aktörer får mäta sig mot varandra. Underhåll av gator, mark och parker kan kosta mindre och blir effektivare om verksamheterna konkurrensutsätts. Därför förordar vi kommunstyrelsen tillsätter en ansvarig för inköp och uppföljning av tjänster. Med invånarnas hjälp skapa uterum som ökar trivsel och samvaro i kommunen ser vi som ett led för boende att påverka sin närmiljö till allas bästa. Ställa rationaliseringskrav på tekniska verksamheter och avkastningskrav på alla kommunala bolag med en tydlig styrning.
Vi Moderater vill i samråd med medborgarna titta på smarta lösningar för att få bättre och säkrare cykelvägar i kommunen.
Erbjuda tomtmark för både natur- och sjönära boende i en lugn miljö gör det mer attraktivt att bosätta sig i Kungsör.
Översiktsplanen över Skillingeområdet ska utvecklas och prioriteras, vidare behövs enklare regler för naturnära boende ”att bygga sin egen hästgård”.
Vi Moderater vill se till att alla kommundelar har fungerande cykelvägar ska vara en självklarhet, bra promenad- och cykelväg från Torpas södra delar som idag måste färdas på en E20, en vajerväg, måste få en bättre lösning. Förvaltning av kommunens fastigheter.
Underhålls- och miljöansvar för gator och vägar. Skötsel av miljö, mark och parkanläggningar. Inom nära framtid vill vi få till en bättre väg mellan Valskog och Kungsör. 

KVAB bedriver i dag:
Drift av avloppsanläggningar och försörjning av dricksvatten,

KFAB:  
Äger och förvaltar bostadsfastigheter i allmännyttans tjänst.
Det är viktigt att bolaget jobbar med både hyres & bostadsrätter genom att vara behjälplig vid fastighetsombildningar. Det som gör att bostadsmarknaden i Kungsör haltar beror främst på för lite bostadsrätter varför även extern nybyggnation är viktigt.

 

Hittade inte flödet

Copyright © 2020. All Rights Reserved.