Valdokument 2014 för Moderaterna i Kungsör

Barn, Skola, Fritid, Kultur, Miljö, Boende, Arbete och Omsorg.

Detta dokument skall ses som en plattform för en rättvis och ansvarsfull Moderat politik där Kungsörs kommuninvånare är kunden som alltid har rätt.

POLITISK DEMOKRATI:

Förutsättning:
I ett Moderat samhälle är det demokratin som genomsyrar all kommunal verksamhet, där alla stora som små frågor tas med brett stöd där alla kan göra sig hörda och vi politiker alltid är till för väljarna att skapa de bästa förutsättningarna för ett växande välstånd.
Därför bygger Moderat politik på de liberala och konservativa idéer som har visat sig vara de bästa för att skapa såväl ekonomiskt som mänskligt välstånd.
Vi Moderater ska alltid verka för att representera våra väljare därför eftersträvar vi öppenhet i kommunen och dess bolag.
Vi Moderater vill att medborgarna i Kungsör skall känna att de kan påverka beslut innan de fattas.
Kungsör ska vara en stark ekonomisk kommun och ha låg skatt med en balanserad ekonomi.
Vi Moderater ser trygghet i att ha låga skulder och en ekonomistrategi som löper flera år framåt. I en Moderat kommun ska inte verksamheter bedrivas som kan konkurrera med den privata utföraren på marknaden.
Vi Moderater har lärt oss att bruka skatter utan att förbruka, skattebetalarnas medel måste användas med respekt.
En Moderat framgångsrik miljöpolitik bygger på en kombination av personligt ansvar, ekonomiska och politiska styrmedel.
Vi Moderater arbetar för ökad tillväxt som är en förutsättning för att få fler att flytta till Kungsör.
Ett aktivt och öppet företagsklimat, ett samarbete med befintliga företag och en aktiv näringspolitik där nya etableringar verkar för kommunens framtida utveckling.
V
i Moderater vill arbeta för en centraliserad administration, vilket leder till enklare nåbarhet till kommunala tjänster mindre byråkrati och lägre kostnader.
Det är viktigt att hela kommunen utvecklas positivt, därför ser vi ett tågstopp i Valskog som ett framtida måste samt entimmestrafik på Svealandsbanan till Stockholm. Kommunen ska äga och driva sina egna fastigheter som används för kommunens verksamheter, fastigheter som inte behövs ska inte vara i kommuns ägo. Arbetsmarknadspolitik är en statlig uppgift, insatserna från kommunens sida ska koncentreras till ansträngningar för att minska behovet av försörjningsstöd. Den som har försörjningsstöd skall erbjudas arbete, praktik och/eller utbildning för att bli självförsörjande.
Det är för oss Moderater självklart att alla som kan skall beredas möjlighet att genom arbete bidra till sin egen försörjning.
Kungsör har i dag en ansträngd ekonomi, vilket i sin tur betyder att återhållsamhet med kommunens pengar är ett måste, för att klara framtidens krav på omsorg och utbildning krävs tydliga prioriteringar i kommuns ekonomi.
Tillväxt är en förutsättning för att Kungör ska överleva.
Vi är beredda att ställa rationaliseringskrav på tekniska verksamheter.
Rimliga avkastningskrav på alla kommunala bolag och återhållsamhet inom alla verksamheter som inte tillhör vårt gemensamma grundläggande ansvar.
Målet är att ekonomin skall bli så stark att det på sikt skall finnas utrymme för en sänkning av kommunalskatten i första hand skall 10 öre bort vilket ger mer pengar i plånboken samtidigt som det ger en positiv signal att vi tror på ett framtida Kungsör.
Vi Moderater ser det viktigt att sammarbeta med andra kommuner i olika former (förbund) men att vi ska ha modet att avbryta sammarbeten som inte är till godo för medborgarna.
En förändring måste leda till förbättring genom ett ökat medinflytande innan beslut fattas! Att medverka för bättre kommunikationer i hela kommunen där även Valskog ingår. Genom att utveckla och underlätta byggande av sjö- och naturnära boende så gör vi kommunen mer attraktiv att flytta till.
Att avveckla myndighetsförbundet ser vi som ett måste för att utan onödig byråkrati hantera bygglovsärenden, både vad avser ny-, som om- och tillbyggnad.
Samarbete med andra kommuner på lika villkor där även Eskilstuna ingår!
K
ommunens kärnverksamhet är den lagstadgade, så som infrastruktur, skola, vård och omsorg.
Vi Moderater utgår från att alla idéer är bra och att kommunen inte behöver göra och äga allt.
KFAB skall endast bedriva uthyrning av hyresrätter i flerfamiljshus!
Med några punkter vill vi Moderater peka på vad som ska förändras och förbättras, naturligtvis täcks inte hela det politiska fältet i dessa punkter.
Kommunstyrelsen:                                        

Nämnden ska bedriva:
Förvalta kommunbolaget KKAB som är moderbolag till KFAB, KKTAB och Kaplanen AB.
Ansvara för Näringsliv och Arbetsmarknad
Ansvara för Marknadsföring och Turism
Ansvara för Naturfrågor
Ansvara för Miljö och Hälsoskyddsfrågor
Ansvara för Personal
Ansvara för Ekonomiavdelning
Ansvara för Administration och Sekretariat

Näringsliv– turism och marknadsföring:
Moderat politik är jobb istället för bidrag. Vi måste erbjuda alternativ sysselsättning i stället för passivt försörjningsstöd.
Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet, vi ska anpassa kommunens verksamheter för rätt behov och storlek, kommunen ska i stället utsätta egna verksamheter och arbeten för konkurrensutsättning.
En aktiv näringspolitik får fler företag att vilja etablera sig i kommunen.
Industri- och handelsmark utmed Europavägarna ska omgående planläggas. Utan framförhållning kommer Kungsör att förbises vid näringslivsetableringar.
Kommunen måste ta sig upp till en topplacering som en företagarvänlig kommun med en aktiv näringspolitik. Vi ska ha som målsättning att vara rankad bland de 10 bästa i kommunal företagsranking.
Det handlar också om att ta tillvara möjligheter till innovationer som kan skapa nya produkter och marknader.
Inte minst viktigt är att kommunen kan erbjuda näringslivet arbetskraft och vara mer behjälplig till utbildning som efterfrågas, exempelvis lärlingsutbildningar.
Att underlätta bygg- och etableringsförfarande, genom att ha ett eget bygg och näringslivskontor som aktivt söker och stöttar företag med allt från etablering, myndighetsskrivelser osv.
Fler företagsetableringar leder till ökad efterfrågan på arbetskraft och fler arbetstillfällen leder till större inflyttning och därmed lägre skatt.
Därför vill vi Moderater värna om och satsa på gamla och nya småföretagen.
Låt kommunen tillsammans med företrädare för näringslivet inventera den kommunala verksamheten, som på ett osunt sätt riskerar att konkurrera med de privata företagen.
Vi vill korta handläggningstiden och beslutsvägarna inom kommunen för att underlätta utveckling och etablering. 
Vår grundinställning är att det som kan göras av alternativa utförare med bättre kvalitet och ekonomi, ska göras av dessa och inte av kommunen.
Kungsörs kommun skall bli en föregångare när det gäller en rättvis upphandling av varor och tjänster.

Boende och byggande:

Att erbjuda tomtmark för både natur- och sjönära byggande i en lugn miljö gör att boendet blir mer attraktivt. När det gäller att få igång byggande måste vi äga beslutet, därför vill vi att bygglovsärenden sköts av kommunen. En service som ska vara för medborgarna och på nära håll. En kort och snabb handläggning av bygglov samt myndighetsärenden som hanteras med mindre byråkrati underlättar för nyproduktion.  Vi förslår därför att VMMF läggs ner och verksamheten flyttar tillbaka till Kungsör.

Bra kommunikationer inom kommunen är viktigt för en kommun som Kungsör med högt antal boende i villor. Att se till att alla kommundelar har fungerande cykelvägar ska vara en självklarhet. Bra promenad- och cykelväg från Torpas södra delar, som idag måste färdas på E20, en vajerväg, måste få en bättre lösning. Valskog är en kommundel med allt fler yngre som ska ges samma möjligheter till fritidsaktiviteter som tätorten, med ett mer mångsidigt aktivitetsliv, där alla kan finna sin plats.

I ett boendeområde som Valskog måste större hänsyn tas till de lokala behoven, detta kan uppnås med lyhördhet.

Att utveckla boende som omfattar hela kommunen innebär att en bra struktur av service finns i hela kommunen, som daghem/förskola, social service och bra kommunikationer. Det måste vara en jämt fördelad infrastruktur i kommunen.

Ekonomi, Förvaltning  och Personal:
Ekonomiavdelningen måste få en mer framträdande roll över kommunens verksamhet.  Inga beslut ska tas på dåliga underlag.  Krav ska ställas på att genomarbetade budgetar tas fram, så det inte är en politiskt styrd/önskad, utan en realistisk prognos på verkligheten som avgör hur de politiska besluten fattas.
Bevaka försäljningar av mark som kan vara av intresse för kommunen, till företag och fritid, både som industrimark och för fritid och rekreation.
Vi vill ge förutsättningar för en bättre ekonomisk kontroll med säkrare redovisningsmetoder.
Bra ordning på finnansen ger lägre kostnader i förvaltningarna. Effektivisering ger kostnadsbesparingar som skulle kunna användas till t.ex. lägre skatter, en början på en positiv spiral. Ökat inflyttande är något som ger positiva signaler. Lättnader i byggbesluten och med en båtplats till alla ska kommunen upplevas som positiv.
Att genom tydlig styrning av de kommunala bolagen via klara rationaliserings- och avkastningskrav skapas ytterligare ekonomiskt utrymme.  Återhållsamhet ska ske inom alla verksamheter som inte tillhör vårt gemensamma grundläggande ansvar, ytterligare något som ger en stark ekonomi, så stark att det på sikt finnas utrymme för skattesänkning.

Kultur och Fritid:
Kulturfrågor inom konst, musik, dans, teater.
Arbeta med fritidsaktiviteter och att samarbeta med idrottsföreningar samt att bevilja bidrag till föreningslivet.
Delaktig i förningslivets evenemang och för kommunaktiviteter/marknadsföring.
Utveckla musikverksamhet
Ansvara för all fritidsverksamhet (fritidsgårdar/ungdomshus).
Att starta ett allaktivitetshus centralt i både Kungsör och Valskog med lokaler för musik, konst, teater, föreningsliv, lokaler för att samla alla åldrar, något som ger flera kontakter över generationsgränserna. Satsningar på kulturen med teater, dans, musik, och konst är något som måste ges ett större utrymme, ett kulturhus med allaktiviteter är en väg, mera stöd till våra bygdegårdar ser vi som ett annat sätt att göra fler i kommunen delaktiga. Vi Moderater ska verka för en kommun där alla erbjuds ett allsidigt och rikt utbud på olika aktiviteter.
Vi Moderater vill främja idrott och föreningsliv ekonomiskt, genom att minimera onödiga kostnaderna och fördela medel på ett sådant sätt att det blir mer pengar till verksamheterna.
Genom att ge föreningslivet större inflytande på ekonomin, själva styra sin verksamhet och med större egen arbetsinsats frigöra medel till annat inom kärnverksamheten. Företrädarna för föreningarna vet oftast själva vilka arbetsuppgifter som behöver köpas eller kan utföras av de egna.
Vidare vill vi Moderater att fler aktiviteter skapas så fler kan hitta den sysselsättning som passar henne/honom. Vi vet att alla inte kan/vill utöva någon sport.
En mer aktiv fritidsgård är för oss ett måste, mer aktiviteter, så som sång, musik, konst, teknik osv. En aktiv fritidsgård ger dessutom lägre kommunala kostnader och ett bättre utgångsläge för våra ungdomar. Vi Moderater ser att nerdragningar på fritidsgården inte är en besparing utan en kostnad.
Vi Moderater vill också återinföra ”ledare på stan” som kan hjälpa och stötta ungdomarna innan det har går helt snett, (det leder bara till stort lidande och stora kommunala kostnader). Vi vill också skapa förutsättningar för motorintresserade ungdomar till bra och intressanta sysselsättningar, främst genom samarbete med befintliga klubbar som ges ökade resurser till verksamheten.

Natur och miljö:
Kungsör ska föregå med gott exempel och ska i god tid anpassa sig efter miljölagen, snabbt anpassa oss till nya villkor och om möjligt vara ett steg före, det ger oss ett försprång jämfört med de kommuner som väntar.
Vi har möjlighet att gå före och visa på goda exempel på hur miljöutmaningarna kan mötas och det ska vi göra. Även i tider av ekonomiska svårigheter ska vi prioritera miljöfrågorna. Hur väl vi lyckas är beroende av enskilda människors val och agerande. Att miljö är en global fråga, får aldrig bli en ursäkt för att avsäga sig det personliga, eller det kommunala ansvaret.
Vi tror på alla människors vilja att göra rätt. Det civila samhällets kraft ska användas för att både skydda och förvalta miljön. Kungsör som kommun ska vara delaktig i den globala miljöpolitiken, på det plan som en liten kommun kan utveckla för en bättre miljö. Moderaternas ambitiösa klimatpolitik är att vi ska minska våra utsläpp inom de sektorer som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter med 40 procent.
Våra utsläpp ska minskas med 17 procent jämfört med 2005 års nivå. Fler länder behöver följa Sveriges exempel för att minska beroendet av fossila bränslen. 
Att Kungsör som eko-kommun ska fortsätta sitt arbete för en bättre närmiljö är viktigt, en Moderat politik är att gå i första ledet för en bättre miljö.                                        

Barn och utbildningsnämnden:

Vi moderater vill ha en arbetsordning i skolan som leder till nöjda elever och föräldrar. Eleverna ska inte behöva välja andra skolor, eller tillsammans med sina föräldrar, flytta till annan ort beroende på missnöje med skolan.

Nämnden och dess ledning har en centaral roll i vår skola. Ledningen ska finnas i verksamheten och leda arbetet där eleverna finns.
Vi Moderater anser att politikerna har skyldigheten att följa upp fattade besluts verkställande och att de får avsedd effekt.
Vi vill minska avståndet från ledning till rektorer/lärare samt eleven/föräldrarna är så långt att man talar om de och oss och avståndet är näst intill oöverstigligt Det är dags att få bort uttrycket de och oss i skolan.

I en Moderat skola har ledning och verksamhet integrerats, ingen ska kunna agera utan kunskapen om vad som sker.

Vi Moderater har ett mål att få ha lärare som tycker det är roligt att gå till arbetet, något som alltid smittar av sig på eleverna. Det leder till en skola där trivsel och kunskap går hand i hand, där Kungsörs skolor får det goda rykte de ska ha.

Vi ska ha en skola där trivsel och kunskap står över de andra kommunerna. Då först får vi kvar våra elever och nya barnfamiljer flyttar till Kungsör, en utveckling som är avgörande för kommunens och skolans överlevnad.

Skolan är en av de hörnpelare som håller kommunen uppe. Fortsätter vi att tappa elever och invånare genom att skolans rykte inte förbättras så kommer så kommer utvecklingen att fortsätta och vi tappar ännu fler.

Skolbarnsomsorgen (fritidshem) är en verksamhet för åldern 6-12 år.

Även pedagogisk omsorg (familjedaghem) är nämndens ansvarsområde.

Nämnden ska dels bedriva:

Förskoleverksamhet 1 till 5 år

Förskoleklass 6 år

Grundskoleverksamhet klass 1 till 9

Extern Gymnasieskola

Fritidsgårdar

Musikskola

Fritidsgårdar och musikskola 
Fritidsgårdarna och ungdomshuset är en frizon när nämnden ska spara pengar något vi inte kan acceptera då det drabbar ungdomarna.
Både för ungdomarna som är med i föreningar, men kanske mest för föreningslösa ungdomar.
På fritidsgården kan de utveckla sitt sociala beteende och få bra vuxenkontakter.
Fritidsgården i Valskog bör få ökad verksamhet.
Musikskolan är ett viktigt steg i elevernas kreativa utveckling. Musiken är även en stor exportvara.
Vi Moderaterna vill utveckla musikskolan genom bättre resurser och samarbete med andra verksamheter.
Vi moderater vill utreda om musikskolan på sikt överflyttas till kultur och fritid.

Förskoleverksamheten:

Barn är olika som individer, därför ska den som efterfrågar en förskoleplats ges möjlighet, att fritt välja den form av barnomsorg som passar barnet och familjen bäst. Små barn är nyfikna och vetgiriga och där den pedagogiska leken i förskolan ger dem rätt stimulans och öppnar deras sinnen för lärande.

En utmaning är att återinföra möjligheten att medverka i matlagning både för den pedagogiska biten, men också för att öppna sinnena till lagad mat.
Satsningar ska göras på förskolor med natur och friluftsprofil för att få aktivare barn. Bra service för invånare som arbetspendlar genom t.ex. flexibla öppettider i förskola och där nämnden ska verka för att köer till verksamheten inte blir längre än en månad.

Grundskolan:

Skolor ska ha fri etableringsrätt i alla former, både kommunala eller privata som kan garantera kvalitet och en skola som uppfyller skolverkets krav och har ordning och reda både på elever samt verksamhet.

Att verka för att skriva samarbetsavtal med grannkommunerna, även utanför länet.

Vi Moderater ska ge lärarna och andra vuxna verktyg och större auktoritet för att leda undervisningen, öka tryggheten och göra skolan till en säker och trevlig arbetsplats. Nolltolerans av mobbning och otrygghet ska gälla. Det är inte en toleransfråga, utan är totalförbjudet.

Om eleven får näringsriktig mat gör det att elevens koncentration och motivation ökar, samtidigt blir det lägre kostnader.

Skolans uppgift är att utbilda ungdomar för att klara sig i arbetslivet.

Företagen är en viktig del och ska ha ett inflytande på undervisningen. För att klara framtidens krav på omsorg och utbildning krävs dessutom tydliga prioriteringar i kommunens ekonomi.

Innan besparingar i skolan görs ska alltid konsekvenser för lärarna och eleverna beaktas, även andra nämnders påverkan ska vägas in, innan beslut fattas.

En satsning skall göras på att våra elever ska få tillgång till läxläsningshjälp i skolan. Med tanke på att många föräldrar pendlar, så ska det finnas möjlighet till mellanmål och aktiviteter efter skolan.

För att fler ska ha möjlighet att påverka sin utveckling ska betyg införas från klass 4. Dessa ska löpande ligga som grund för det stöd och behov eleven behöver för att senare kunna lämna skolan med godkända betyg.

För att bättre ha kontroll på ekonomin vill vi införa en intern skolpeng (nyckeltal) där en grundpeng och en behovspeng ska följa eleven.

Det gör att skolan får en styrmodell för kostnaden till eleven.

Årskurs F-3:

Alla barn ska ses av vuxna som har tid med dem, därför vill vi Moderater att det ska vara fler vuxna runt barnen ”klass- mamma/pappa” som gör att det blir en kortare väg för eleverna till en vuxen som lyssnar.

Vi vill införa en skoldagbok från första klass, samt ett samverkansavtal mellan skolan, eleven och föräldern.

Vi ska också uppmuntra familjen i deras ansvar med barnens fostran och utveckling med ett bättre stöd redan i lågstadiet.

För att erbjuda en bra undervisning är vidareutbildning av våra lärare viktigt.

Elever som visar att de behöver särskilt stöd ska omgående erbjudas sådant.

Alla problem som kan påverka elevens framtid ska noggrant och ömsesidigt utredas mellan skolan, eleven och föräldern så att ett samförstånd uppnås.

Årskurs 4-6:

I det Moderata skolförslaget krävde vi att årskurs 4 - 6 skulle bli en egen skola. Vi Moderater vill därför införa en ny skolenhet i separata lokaler där årskurserna 4 - 6 läser och samtidigt öppnar möjligheten att stegvis integrera elever till högstadiet.

Undervisning som sker i Björskogs skola i Valskog föreslår vi att klass 1- 6 studerar kvar i Valskog för att i klass 7 börja i skolan i Kungsörs tätort.

Vidare vill vi redan nu teckna ett avtal mellan elev, förälder, lärare och skolledning, som ger klara regler alla vet vad som gäller, så samspelet mellan skolan, eleven och föräldern inte behöver ifrågasättas.

Att prioritera skolans viktigaste uppgift – kunskap, innebär att eleven ska få en tidig bedömning på hur han/hon ligger till, så att elever med särskilda behov ska få tillgång till den hjälp och det stöd som fordras för att ha godkända betyg inför starten på högstadiet. För att hjälpa elever i deras utveckling vill vi erbjuda erforderliga resurser som ger föräldrar och skola bättre förutsättningar.

Skolan ska garantera att ingen ska behöva börja i klass 7 utan godkända betyg.

Årskurs 7-9:

Vi ska verka för ett samarbete med lokala företag så att elever i årskurs åtta och nio får en grundlig arbetspraktik ute på företagen, en praktik som gör att ett val till rätt gymnasieutbildning underlättas.

En elev ska inte tillåtas att ha underkända betyg i något ämne, detta kan undvikas med att elever i årskurs åtta ges specialstöd i underkända ämnen.

Dagens elever är de som skall trygga välfärdens framtid därför skall resurser läggas på utbildning/kunskap ingen skall ”tillåtas” ha underkända betyg inför skolavslutningen i årskurs nio och valet till gymnasiet.

Gymnasieskolan:

Kungsör har ingen gymnasieskola så avtal med grannkommunerna är viktigt så att våra elever behandlas som förstahandssökande. 

 
Socialnämnden:

Nämnden ska dels bedriva:

Vård och omsorg. (Eftervård)
Hemtjänstverksamhet  /  Äldrevård.

LSS-verksamhet. (Lagen om Särskilt Stöd)

IFO-verksamhet. (Individuell Familjeomsorg)

Personalfrågor. (egna)

Vård och omsorg. (Eftervård)

Att starta ett team som snabbt kan kontakta sjukhusen för en dialog med patienterna och tidigt ombesörja rehabilitering och en plats i kommunalt vårdboende eller hjälp med eller anpassning i bostaden för att kunna lämna sjukhuset med en trygg förvissning om att man får den hjälp man behöver.

Patienten ska alltid känna en trygg förvissning om att man får den hjälp man behöver.

Hemtjänstverksamhet & Äldreomsorg:

Ett Moderat inflytande på vård och omsorg garanterar mångfald och valfrihet och äldres rätt till trygghetsboende.

Vi Moderater vill bygga marknära boende i lugn miljö där trygghet och omsorg är det viktigaste.

Mötet mellan företrädare för kommunen och de äldre skall präglas av värdighet där den äldre ska behandlas med respekt.

Kommunens beredskap att möta efterfrågan av äldreboenden måste förbättras genom att aktivt stödja byggande av seniorbostäder.

Vi moderater vill att det byggs marknära boenden i lugn miljö där trygghet och omsorg år det viktigaste.

Ingen som behöver en plats inom ett äldreboende skall behöva vänta längre än tre månader

Kommunen ska erbjuda alla varm lagad mat minst en gång per dag genom egen eller alternativa utförare som håller kvalitetskraven.

Ett Moderat inflytande på vård och omsorg garanterar mångfald och valfrihet.

Vi vill kunna erbjuda de äldre som bor i eget boende en möjlighet till underhållning och umgänge.

Därför vill vi ha transporter som hämtar upp dem, som inte kan transportera sig själva, till något evenemang någon gång per vecka.

Driva vårdanläggningar för våra äldre:

Kommunens vårdboenden ska vara av sådan klass och kvalité att vi fortsätter att ligga i framkant med att ta hand om våra gamla med särskilda behov.

Misteln ska vara ett seniorboende utan biståndsbedömning så att alla äldre som vill ska ha möjlighet att flytta dit.

Seniorboendet ska erbjuda exempelvis terapi, matsal och träningsmöjligheter.

 LSS verksamhet. (Lagen om Särskilt Stöd):

Vi Moderater verkar för att aktiviteter till självkostnadspris skapas för LSS-ungdomar under sommaren.

Exempel på detta kan vara badutflykter, djurparksbesök eller kanske en utlandsresa.

Vi vill redan i dag förbereda fler bostäder för funktionshindrade så vi undviker långa och krångliga alternativa lösningar, detta leder alltid till dyra och felaktiga beslut.

Vi vill bygga marknära boenden i lugn miljö där trygghet och omsorg är det viktigaste. 

 IFO verksamhet. (Individuell Familjeomsorg):

Vi Moderater vill öppna upp för att fler av de som hamnat i ett bidragsberoende ska få sin vardag att fungera, genom möjlighet till försörjning med eget arbete där kommunen kan vara behjälplig.

Ingen i Kungsör ska behöva leva på försörjningsstöd.

Ett bättre stöd för missbrukare ger mindre lidande, lägre kostnader och en kortare väg tillbaka till samhället.

Att starta en familjecentral för att underlätta för splittrade familjer är något som spar både pengar och stort lidande.
Att starta en familjecentral för att underlätta för splittrade familjer är något som skulle kunna påskynda rehabiliteringen och även underlätta för berörda elever och lärare.

Personalfrågor:

Trots insatser är det höga sjuktal bland vissa av kommunens anställda.

Vi vill se över organisationen för att undvika underbemanning, med stress och sjukskrivning som följd.
En vikariepool är också det ett sätt att påverka bemanningen, en pool som även kan utnyttjas inom andra områden.

Kommunalförbund:

Att avveckla Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) och att byggsidan med plan och bygglovsärenden flyttas tillbaka till Kungsör och läggs över i en under nämnden till Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB).

En tjänst inrättas både som plan- och byggarkitekt samt att vid eventuellt behov köps tjänst på konsultbasis

Miljö- och Myndighetsärenden samt Hälsoskydd läggs över i Kommunstyrelsen med myndighetsdelen i ett samarbete med utomstående aktör.

Sammarbetet i Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKFb) är ett samarbete som vi ser som lyckat, men med tanke på det växande antal uppdrag: räddningstjänst, telefoni, IT, inköp, handikappanpassning, renhållning, lönekontor m.m., vill vi samlokalisera förbundets verksamheter till samma lokaler för att få billigare och effektivare verksamhet.

Aktiebolag helägda av kommunen:

KKTAB bedriver i dag:

VA-verksamhet. (något som ska separeras i ett eget bolag då verksamheten är taxifinansierad).

Förvalta och administrera kommunfastigheter.

Underhålls- och miljöansvar för gator och vägar.

Skötsel av miljö, mark och parkanläggningar.

Kommunen ska ha ett helägt bolag som driver VA-verksamheten inom kommunen för att lättare kunna särredovisa intäkter och kostnader.

Verksamheten blir lättare att granska då va-bolagets verksamhet inte ska generera överskott utan täcka sina kostnader mot intäkterna varför den kommunala budgeten inte ska påverkas.

Vi vill ha en kommun där alla aktörer får mäta sig mot varandra. Underhåll av gator, mark och parker kan kosta mindre och blir effektivare om verksamheterna konkurrensutsätts, därför förordar vi att kommunstyrelsen tillsätter en ansvarig för inköp och uppföljning av tjänster.

Att med invånarnas hjälp skapa uterum som ökar trivsel och samvaro i kommunen ser vi som ett led för boende att påverka sin närmiljö till allas bästa.

Att i samspråk med medborgarna titta på smarta lösningar för att få bättre och säkrare cykelvägar i kommunen.

Byggande och boende:

Att erbjuda tomtmark för både natur- och sjönära boende i en lugn miljö gör att bosätta sig i Kungsör blir mer attraktivt.

Översiktsplanen över Skillingeområdet ska utvecklas och prioriteras. Vidare behövs enklare regler för naturnära boende, ”att bygga sin egen hästgård”.

En kort och snabb handläggning av bygglov, med mindre byråkrati för att underlätta nyproduktion samt om- och tillbyggnad.

Bra kommunikationer till och från kommunen är viktigt då flertalet Kungsörare arbetar i andra kommuner. För att göra kommun mer attraktiv måste innevånarna ha bra tillgång till buss och tåg.

Att se till att alla kommundelar har fungerande cykelvägar ska vara en självklarhet, bra promenad- och cykelväg från Torpas södra delar som måste fördas på en E20, en vajerväg, måste få en bättre lösning.

Valskog är en kommundel med allt fler yngre som ska ges samma möjligheter till fritidsaktiviteter som tätorten och ett mer mångsidigt aktivitetsliv där alla kan finna sin plats.

I ett område som Valskog måste större hänsyn tas till de lokala behoven, detta kan uppnås med lyhördhet.

Kommunen ska vara behjälplig i att starta låghusbebyggelse i kommunens tätort dels på kvarteret ULV, Sveatomten, Bananen, tomter lämpade för både hyres- och bostadsrätter samt eget ägande allt efter de egna förutsättningarna.

KFAB:

Äger och förvaltar bostadsfastigheter i allmännyttans tjänst.

Magazin24

Copyright � 2016. All Rights Reserved.